mobil : 915 740 914
info@gastronom.sk
obsah košíka
položiek : 0
bez DPH : ,00
DPH : ,00
celkom : ,00
HomePage
registrácia
Zabudnuté heslo
kôš/pokladňa
   Prihláste sa k odberu spravodaja (zadajte email):     
Ochrana osobných údajov

 Zásady ochrany osobných údajov

I .Ochrana osobných údajov 

1.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára na dodávku tovaru a služieb, potvrdzuje užívateľ, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov.

1.2 Spoločnosť Gastronomie International SK s.r.o., je Prevádzkovateĺom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej iba: “GDPR”). Prevádzkovatel´ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne GDPR.

1.3. Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú môžete priamo alebo nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

1.4 Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, IČO, kontaktné údaje – e-mail a telefón). Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky užívateľa a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovatel´om  eventuálne prípadným sprostredkovateľomdotknutou osobou. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných informácií a vykonávanie ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa č. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti Prevádzkovateĺa podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateĺa je spracovanie osobných údajom pre účely priameho marketingu. 

1.5 Prevádzkovateĺ pre plnenie licenčnej zmluvy používa služieb subdodávateľov, hlavne poskytovateľov mailingových služieb. Osobné údaje sú uložené iba v nevyhnutne nutnom rozsahu na zabezpečených a chránených IT serveroch poskytovateľov webhostingu. Subdodávatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracovania osobných údajov. Prevádzkovateĺ a subdodávateľ webhostingu – sprostredkovateľ uzatvorili zmluvu o spracovaní osobných údajov, podľa ktorej subdodávateľ zodpovedá za riadne zabezpečenie fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a teda nesie voči užívateľovi priamu zodpovednosť za akýkoľvek únik či narušenie osobných údajov.  

 

1.6 Prevádzkovateĺ ukladá osobné údaje dotknutej osoby po nevyhnutnú dobu k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateĺomdotknutou osobou a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov, ktoré sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a EU (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po ich uplynutí budú údaje vymazané.

1.7 Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateĺa prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR. Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má Dotknutá osoba právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

1.8 Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov. S prípadnou sťažnosťou sa môže Dotknutá osoba obrátiť tiež priamo na Poverenca pre ochranu osobných údajov Prevádzkovateĺa a to, elektronicky na e-mail alebo písomne na adresu uvedenú v čl. III. Záverečné ustanovenia.

1.9 Dotknutá osoba nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany Prevádzkovateĺa plniť.

1.10 Zo strany Prevádzkovateĺa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

1.11 Dotknutá osoba je týmto oboznámený o využívaní služieb Prevádzkovateĺa a je poučený o tom, že pre účel naplnenia povinnosti plnenia zmluvných záväzkov bude Prevádzkovateĺa bez ďalšieho:

  • 1. používať osobné údaje dotknutej osoby pre účely elektronického zasielania obchodných informácií, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumu trhu a priamych ponúk produktov zo strany Prevádzkovateĺa;
  • 2. zasielať informácie podľa bodu 1.11.1 na adresu subjektu a ten toto nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože Dotknutá osoba so zasielaním informácií podľa bodu 1.11.1 výslovne súhlasí a sú v súlade v rámci plnenia zmluvnej povinnosti Prevádzkovateĺa voči dotknutej osobe.

 

II. Práva a povinnosti medzi Prevádzkovateĺom a sprostredkovateľom (sprostredkovateľská zmluva)

 2.1 Prevádzkovateĺ za účelom efektívnejšieho plnenia svojich zmluvných záväzkov a povinností jemu predpísaných zákonom môže predávať – posúvať informácie o dotknutej osobe iba a výlučne na základe sprostredkovateľskej zmluvy za týmto účelom uzatvorenej.  

2.2.  Zoznam sprostredkovateľov je uvedený v prílohe týchto Zásad. 

2.3. Prevádzkovateĺ poskytne kedykoľvek na požiadanie dotknutej osoby údaje, informácie o spôsobe uloženia dát ako aj všetky ďalšie relevantné informácie týkajúce sa uloženia a spracovania dát dotknutej osobe zmluvnými sprostredkovateľmi.  

2.4 Prevádzkovateĺ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v rozsahu bežnom na zaistenie zmluvnej povinnosti plynúcej z uzatvorenej zmluvy so dotknutou osobou.

2.5. Osobní údaje je možné spracovávať iba na pracoviskách Prevádzkovateĺa alebo jeho subdodávateľov – sprostredkovateľov podľa čl. 2.8 týchto podmienok, a to na území Európskej únie.

2.6. Osobné údaje je možné spracovávať iba na pracoviskách Prevádzkovateĺa alebo jeho Subdodávateľov čl. 2.8 týchto podmienok, a to na území Európskej únie.

2.7. Prevádzkovateĺ sa zaväzuje spracovávať a uložiť osobné údaje dotknutej osoby po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateĺomdotknutou osobou a z uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov.

2.8. Prevádzkovateĺ sa zaväzuje, že spracovanie osobných údajov bude zabezpečené najme nasledujúcim spôsobom:

  1. Osobné údaje sú spracovávané v súlade správnymi predpismi pre výkon všetkých činností potrebných na poskytovanie e-shopovej platformy Prevádzkovateĺa.
  2. Prevádzkovateĺ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracovávaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zámene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovanie, ako aj k inému zneužitiu a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania údajov zabezpečené všetky povinnosti sprostredkovateľ osobných údajov vyplývajúce z právnych predpisov. 
  3. Prijaté technické a organizačné opatrenie zodpovedajú miere rizika. Prevádzkovateĺ pomocou nich zaisťuje neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systému a služieb spracovania a včas obnovuje dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzických či technických incidentov.
  4. Prevádzkovateĺ týmto prehlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom Prevádzkovateĺa.
  5. K osobným údajom budú mať prístup iba oprávnené osoby Prevádzkovateĺa a Subdodávateľov podľa čl. 2.8 týchto podmienok, ktorú budú mať Prevádzkovateĺom stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov a každá taká osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojim jednoznačným identifikátorom.
  6. Oprávnené osoby Prevádzkovateĺa, ktoré spracovávali osobné údaje podľa týchto podmienok, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo ich zabezpečenie. Prevádzkovateĺ zaistí ich preukázateľné zaviazanie k tejto povinnosti. Prevádzkovateĺ podá na vyžiadanie dotknutej osoby prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení v súlade s platnými právnymi predpismi informáciu o týchto opatreniach. 
  7. Po ukončení poskytovania plnenia, ktoré je spojené so spracovaním podľa čl.  2.7 týchto podmienok, je Prevádzkovateĺ povinný všetky osobné údaje vymazať alebo ich vrátiť dotknutej osobe, ak nemá povinnosť uložiť osobné údaje na základe zvláštneho zákona.
  8. Prevádzkovateĺ poskytne dotknutej osobe všetky informácie potrebné k doloženiu toho, že boli splnené povinnosti podľa tejto zmluvy a GDPR, umožní audity. O výsledku podá dotknutej osobe správu.

III. Záverečné ustanovenia

3.1 Tieto podmienky sú súčasťou uzatvoreného zmluvného vzťahu a strácajú platnosť uplynutím doby uvedenej v čl. 1.6 týchto podmienok.  

3.2 Uverejnením hore uvedených Zásad ochrany osobných dát plní Prevádzkovateĺ povinnosť uloženú Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES voči dotknutej osobe.

3.3 Prevádzkovateĺ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Prípadné zmeny a doplnky je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť na svojich internetových stránkach, popr. zašle novú verziu dotknutej osobe na jeho e-mailovú adresu.

3.4. Kontaktné údaje Prevádzkovateĺa vo veciach týkajúcich sa týchto podmienok:

a) telefón +420 355 327 634 alebo + 421 253 632 712, 

b) e-mail: gdpr@hofmann.cz

c) Poverenec pre ochranu osobných údajov, HOFMANN BOHEMIA-partner gastronomie s.r.o., Chebská 2096, 356 71 Sokolov, Česká republika

3.5 Vzťahy týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia GDPR a právnymi podmienkami Slovenskej republiky, hlavne Obchodný zákonník – Zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.